6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Göre Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Ayrınlatma Metni

Rubi Klinik olarak kişisel bilgilerin korunmasının kritik derecede önemli olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda sizlere ait kişisel verilerin mahremiyeti, toplanması ve saklanması konusuna önem veriyoruz. 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin her zaman doğru şekilde işlenmesini ve depolanmasını sağlamak için bu kısa bilgilendirmeyi yapıyoruz. 
Sizlere sunduğumuz hizmeti sürdürebilmek için verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak kişisel verilerinizi telefon görüşmesi, internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekanlar vb. kanallardan sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak elde etmekteyiz. 
Kişisel verilerinizi bize ilettiğiniz veya bize iletilen şekliyle aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kaydedebilir, işleyebilir ve depolayabilir ve mevzuat izin verdiği ölçüde üçüncü kişilerle paylaşabiliriz. 
Bu kapsamda merkezimize başvuran hastalar, danışanlar, tedarikçiler, müşteriler, çalışanlara ait en başta kişisel sağlık verisi olmakla birlikte tüm tıbbi muayene, teşhis, test, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ve sürdürülebilmesi için ana hatlarıyla kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir. 

• Ad Soyad, T.C. kimlik numarası, nüfus cüzdanı bilgileri, ehliyet bilgileri, pasaport bilgileri, medeni durum bilgisi, doğum yeri ve tarihi bilgisi, ehliyet fotokopisi, pasaport fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, bakmakla yükümlü olunan kişiler, cinsiyet bilgisi, yakınlarınızın ve/veya vasinizin adı soyadı, yakınlık derecesi, yakınlarının/vasisinin T.C. kimlik numarası, ıslak imza, e imza, imza fotokopisi, imza sirküleri/beyannamesi, okul ve eğitim bilgileri, 
• Adres, telefon numarası, e posta adresi ya da diğer iletişim bilgileri, 
• Finansal kimliğinizi tanımlayacak banka hesap numarası, IBAN numarası, kart bilgisi, banka adı, fatura, 
• Çalıştığınız kurum, meslek grubunuz, adınıza işyerine vermek amacıyla düzenlenen fatura bilgileri, 
• Tedaviniz amacıyla verdiğiniz tıbbi tahlil, görüntüleme ve laboratuvar bilgileriniz, muayene, reçete bilgileri, tıbbi muayene, teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri sırasında elde edilen bilgileriniz, psikolojik test ve sonuçları, değerlendirme ölçekleri, epikriz, tanı, hastalık öyküsü, istirahat raporu, durum bildirir raporu, doktor ve / veya psikolog / fizyoterapist yorumları, sağlık raporu, gebelik durumu, engellilik durumu, 
• Hizmet kalitemizin ölçümü amacıyla yazdığınız yorumlar ve doldurduğunuz anketler, 
• Merkezimize geldiğinizde alınan kapalı devre görüntü, 
• Sosyal Güvenlik Kurumu ve/veya özel sağlık sigortanıza ilişkin kayıtlarınız, resmi kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar, icra takip dosyalarına ilişkin yazışmalar ve borç bilgileri, 
• Web sitemiz ve mobil uygulamamızı kullanmanız sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, log kayıtları, tarayıcı bilgileri, oturum çerezleri, doldurduğunuz form bilgileri, konum bilgileri, tıbbi bilgiler, 
• Merkezimize insan kaynakları birimine basılı ya da elektronik kanallardan yapılan, tarafınızca gönderilmesi halinde özgeçmiş bilgileri, askerlik durum bilgisi, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir. 

• Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, 
• Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilen bilgilerin paylaşılması, 
• Hasta kayıt, mali işler, pazarlama faaliyetleri tarafından sağlık hizmetlerinin finansmanı için teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması amacıyla anlaşmalı kurumlarla müstehaklık sorgulaması ve finansal mutabakat sağlanması, 
• Telefon ve dijital kanallar yoluyla randevunuz hakkında sizi ya da velinizi / vasinizi bilgilendirme, 
• Online ve canlı destek, internet siteleri üzerinden bilgilendirme, 
• Banko ve vezne işlemleri, 
• Hasta kayıt hizmetleri ve sağlık ve yardımcı sağlık çalışanları ve çağrı merkezi tarafından kimliğinizin doğrulanması, soru ve şikayetlerinize cevap verebilme, 
• Kurum iç işleyiş planlaması, 
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, 
• İş güvenliğinin sağlanması. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında kanun Hükmünde Kararname, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Ayakta Teşhis ve Tedavi yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği çerçevesinde: 

• Sağlık Bakanlığı, bağlı birimleri ve Aile Hekimliği Merkezler 
• Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, banka sandığı vb.) 
• Sosyal Güvenlik Kurumu 
• Emniyet Genel Müdürlüğü 
• Adli Makamlar 
• Yurt içi ve yurt dışı sağlık kurumları 
• Hastanın sevk edildiği ya da hastanın kendi başvurduğu sağlık kurumları 
• Yetki verdiği kanuni temsilcileri 
• Türk Eczacılar Birliği 
• Çalıştığımız avukatlar, muhasebe ve vergi danışmanları vb. danışmanlık aldığımız üçüncü taraf kişiler 
• Hekimin veya psikoloğun gerek görmesi durumunda ilgili kuruluşlara bildirimde bulunması, 
• Faturanızın kesildiği işvereniniz, 
• İş birliği içinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir. 

Kanun’un 6. Maddesi 3. Fıkrasında sağlık ve cinsel hayata ait kişisel veriler kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ve finansmanı, planlaması ve yönetimi için sır saklama yükümlülüğü bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir denilmektedir.

Sohbeti Başlatın!
1
💬 Bize Ulaşın
Size Yardımcı Olmak İsteriz!
Merhaba 👋
Nasıl yardımcı olabiliriz?